Skolas galvenais uzdevums
 • iemācīt skolēniem mācīties
 • iegūt kvalitatīvu pamatizglītību
 • sagatavot skolēnus nākošajai izglītības pakāpei
 • veicināt skolēnu sadarbība sprasmes
Skaitļi
 • Skolēnu skaits: 747
 • Skolotāju skaits: 65
 • Skola akreditēta: līdz 2020.gada 4.novembrim

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI

 • plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas saistās ar skolēnu pašattīstību un talantu izkopšanu (4 kori, muzikālie ansambļi , tautas  deju kolektīvs u.c);
 • fakultatīvās nodarbības angļu valodā  no 1.klases un citos mācību priekšmetos skolēnu zināšanu padziļinātai apguvei;
 • veselības, drošības un vērtībizglītības iespēju nodrošinājums (pasākumu cikls satiksmes un drošības noteikumu praktiskai apguvei, koriģējošas vingrošanas nodarbības, sporta aktivitātes,  u.c);
 • laba sadarbība ar vecākiem skolēnu mācīšanās motivācijas un personības pilnveidošanas pasākumu nodrošināšanai –
 • kā rezultātā ļoti labi skolēnu sasniegumi konkursos, olimpiādēs (godalgoto vietu vairāk kā 8o% no dalībnieku skaita),
 • labas skolēnu prasmes savu darbu prezentēšanā, iegūto zināšanu praktiskais pielietojums un darbošanās ar tehnoloģijām;
 • laba sadarbība pēctecības nodrošinājumā ar pirmskolas izglītības iestādēm un JVĢ, kas sekmē veiksmīgu skolēnu adaptēšanos skolā un labus mācību rezultātus citās skolās;
 • aktīva skolēnu un pedagogu iesaistīšanās projektos, konkursos, sadarbība ar uzņēmējiem un valsts iestādēm skolēnu redzesloka paplašināšanā un karjeras izaugsmē;
 • skolēnu prasmju un iemaņu pilnveidošanai logopēda, psihologa, sociālā pedagoga atbalsts, individuālo un pagarinātās dienas grupu nodarbību piedāvājums.

Svarīgākās vērtības, pie kurām skolā strādājam visi kopā: