JĒKABPILS PAMATSKOLA

Rīgas ielā 200

JĒKABPILS PAMATSKOLA

RĪGAS IELĀ 192

JĒKABPILS PAMATSKOLAS FILIĀLE JVĢ TELPĀS


Jēkabpils pilsētas dome ar 13.02.2020. lēmumu Nr.68 “Par Jēkabpils pamatskolu” nolēma:
 
pievienot iestādi “Jēkabpils pamatskola” iestādei “Jēkabpils 2.vidusskola”,  kā rezultātā iestāde “Jēkabpils pamatskola” ar 2020.gada 1.septembri beidz pastāvēt. Izglītības programmu īstenošanas vieta būs arī  Rīgas ielā 200.


Turpmāk informācija tiks ievietota Jēkabpils 2.vidusskolas mājas lapā: 

http://www.2vsk.edu.lv
Atsāks kursēt 2. un 7.maršruta autobusi

Pilsētas skolu skolēniem autobusos nebūs jāmaksā

Ar 1.septembri Jēkabpilī tiek atjaunota autobusu kustība 2. un 7.maršrutā. Autobusi kursēs darba dienās pēc iepriekš apstiprinātā grafika. Savukārt 1.maršruta autobusi no 1.septembra kursēs pa Viesītes, Viestura un Jauno ielu,  bet no 21.septembra šai maršrutā būs citas izmaiņas. Lūdzam sekot informācijai SIA „Jēkabpils autobusu parks” mājaslapā www.jekabpilsap.lv.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, arī šogad no 1.septembra līdz 31.maijam  visu Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu un Krustpils pamatskolas skolēni Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos varēs braukt bez maksas. Par braucieniem nebūs jāmaksā arī tiem jauniešiem (vecumā līdz 24 gadiem), kuri mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un kuru dzīves vieta ir deklarēta Jēkabpilī.
   Elektroniskās  braukšanas kartes skolēni saņems savās skolās pirmajā mācību nedēļā, tāpēc līdz 6.septembrim tās autobusa vadītājam var neuzrādīt. No 7.septembra, iekāpjot autobusā, vispirms jāuzrāda skolēna apliecība, tad  elektroniskā braukšanas karte jāpietuvina kases aparātam un jāsaņem braukšanas biļete.
​ Ja rodas jautājumi, darba laikā var saņemt konsultāciju pa tālruni
28311631,  - skaidro uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis. – Jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem novēlu radošas idejas, panākumus un gandarījumu par savu darbu, skolēniem – iegūt noderīgas zināšanas, satikt jaunus draugus  un piedzīvot daudz aizraujošu notikumu, vecākiem – prieku par bērnu veiksmēm un sasniegumiem!Jēkabpils pilsētas dome ar 13.02.2020. lēmumu Nr.68 “Par Jēkabpils pamatskolu” nolēma pievienot iestādi “Jēkabpils pamatskola” iestādei “Jēkabpils 2.vidusskola”,  kā rezultātā iestāde “Jēkabpils pamatskola” ar 2020.gada 1.septembri beidz pastāvēt. Izglītības programmu īstenošanas vieta būs arī  Rīgas ielā 200.


​Darba organizācija 1.septembrī

Svinīgie pasākumi 1.septembrī Jēkabpils 2.vidusskolā sāksies plkst. 10.00


Uz Svinīgo līniju Jaunajā ielā 44, skolas stadionā, aicinām 1.klašu skolēnus (arī 1.m klasi, kuras mācību vieta būs Rīgas ielā 200) un vidusskolēnus. Pirms pasākuma skolēni pulcējas klašu telpās.

Pārējo klašu skolēnus uz pasākumu aicinām savās klašu telpās.
Svinīga klašu audzinātāju stunda plānota apmēram līdz plkst. 11.30

Piezīme: Vecākus lūdzam būt saprotošiem un Covid – 19 pandēmijas laikā savus bērnus gaidīt skolas pagalmā. Skolas telpās gaidīsim tikai skolēnus. (Izņēmums 1.klases skolēnu vecāki, kuri bērnus pavada uz pirmo pasākumu skolā)

Tikšanās ar 1. klašu skolēnu vecākiem


2020.gada 19.augustā plkst. 18.00 Jēkabpils 2.vidusskolas 4.04. auditorijā, Jaunajā ielā 44, notiks skolas vadības un 1.klašu audzinātāju tikšanās ar topošo 1. klašu skolēnu vecākiem.

Skolas vadība

Informācija Jēkabpils pamatskolas pakalpojumu saņēmējiem

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles centram.
Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
PERSONĀM:
1. KAS IR IERADUŠĀS NO ĀRVALSTĪM (izņemot Lietuvu un Igauniju vai valstis, kurās 14 dienu komulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 15 cilvēkus);
Slimību profilakses kontroles centra mājaslapā publicētās valstis, kurās 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 15 (iekrāsotas baltā krāsā): https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/kumulativie_29_05.pdf
2. KURAS SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRS IR NOTEICIS KĀ COVID-19 INFEKCIJAS SLIMĪBAS KONTAKTPERSONAS;
​3. KURĀM APSTIPRINĀTA COVID-19 DIAGNOZE UN KURU VESELĪBAS STĀVOKLIS PIEĻAUJ ĀRSTĒŠANOS MĀJĀS,
ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti Rīkojuma 4.12.1., 4.12.2, 4.12.3. apakšpunktā, MINĒTAJĀM PERSONĀM NAV TIESĪBU SAŅEMT IESTĀDES PAKALPOJUMU KLĀTIENĒ.
Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu IR PIENĀKUMS INFORMĒT PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU PAR INFICĒŠANĀS RISKU.
Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu VAR IESTĀTIES ATBILDĪBA UN TIKT PIEMĒROTS ADMINISTRATĪVAIS SODS.

Saņemot pakalpojumu persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.

Informācija par 2020./2021.mācību gadu.

Jēkabpils pilsētas dome ar 13.02.2020. lēmumu Nr.68 “Par Jēkabpils pamatskolu” nolēma pievienot Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Jēkabpils pamatskola”, izglītības iestādei “Jēkabpils 2.vidusskola”, kā rezultātā iestāde “Jēkabpils pamatskola” ar 01.09.2020. beidz pastāvēt.

2020./2021.mācību gadā Jēkabpils pamatskolas skolēni, kuri:

 • mācījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās, mācības turpinās Jaunajā ielā 44;
 •  mācījās Rīgas ielas ielā 192 vai Rīgas ielā 200, mācības turpinās atbilstoši vecāku norādītajai izvēlei anketās – Rīgas ielā 200 vai Jaunajā ielā 44

Tikšanās ar klašu audzinātājiem, kā arī informācija par 2020./2021.m.g. organizatoriskajiem jautājumiem plānota pēc 2020.gada 10.augusta.

Precīzāka informācija tiks ievietota skolu mājas lapās. 

Rakstiet šeit...
Informācijas no Jēkabpils Valsts  ģimnāzijas.
2020. gada uzņemšana Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7. klasē
2020./2021.m.g. 7.klašu skolēni uzsāks kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi. Detalizēta informācija šajā saitē .                             Ģimnāzijas 7.klasē skolēni tiek uzņemti pamatizglītības otrā posma 7.-9.klasei izglītības programmā (programmas kods 23011111). Skolēnu uzņemšanu 7. klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”. Uzņemšanas kārtību varat skatīt Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mājas lapā.
1. Dokumentus ģimnāzijas kancelejā pieņem no 1. līdz 5.jūnijam laikā no plkst.8:00 līdz 17:00. Ja nepieciešams precizēt informāciju, lūgums zvanīt par tālruni 65237551.
2. Uz uzņemšanu skolēns ierodas kopā ar vecākiem.
3. Ja 6.klases liecībā kaut vienā mācību priekšmetā gada vērtējums ir zem „4” ballēm - ģimnāzijā neuzņem!
​4. Skolēnus, kuriem 6.klases liecībā latviešu valodā un/vai matemātikā gada vērtējums ir 4 balles un jākārto iestājpārbaudījums/-i:
         4.1. vecāki piesaka skolēnu iestājpārbaudījumam/-iem pa tālruni 65237551 līdz 4.jūnija plkst.16:00;
         4.2. iestājpārbaudījumu/-us skolēni kārtos 5.jūnijā:
                       latviešu valodā plkst.10:00,
                        matemātikā plkst.11:00;
          4.3. iestājpārbaudījuma/-u rezultāti vecākiem tiks paziņoti telefoniski;
          4.4. pēc rezultātu paziņošanas par uzņemšanu, skolēns kopā ar vecākiem iesniedz dokumentus ģimnāzijas kancelejā.
5. Ja objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ skolēns nav iestājies līdz 5.jūnijam, tad:
         5.1. 25.augustā ir iespējama papilduzņemšana, 5.2. iestājpārbaudījumu/-us kārto 26.augustā:
                         latviešu valodā plkst.10:00,
                          matemātikā plkst.11:00.
6. Kancelejā iesniedz šādus dokumentus:
         6.1. vecāka (aizbildņa) iesniegumu (iesnieguma forma),
         6.2. 6.klases liecību,
          6.3. skolēna fotogrāfiju (3x4 cm).
Gaidīsim Tevi ģimnāzijā! Ja nāksiet kuplā skaitā, centīsimies saglabāt jūsu līdzšinējos klašu kolektīvus!

Jēkabpils Sociālā dienesta informācija

Jēkabpils Sociālais dienests informē, ka ir pārbaudīti un apstrādāti 2055 pieteikumi par dāvanu karšu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri bija pieteikušies līdz 15.aprīlim.  

No 21.aprīļa tiks uzsākta dāvanu karšu izsniegšana skolās, kuras bija norādītas pieteikumos. Skolās un sociālā dienesta kasē tās varēs saņemt līdz 23.aprīlim no plkst.9.00 līdz 14.00 (bez pusdienlaika) līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Lai mazinātu plūsmu, aicinām pēc dāvanu kartēm tos vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kuru uzvārds pēc alfabēta sākas:

21.aprīlī  -    no A – J
22.aprīlī -     no K – P
23.aprīlī -     no R - Ž

Ģimenes, kurās ir tikai pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, dāvanu kartes varēs saņemt PII “Zvaniņš” (Meža ielā 9) no 21. līdz 23.aprīlim laikā no plkst. 9.00 līdz 14.00 (bez pusdienlaika). Bērnudārzā tiks izvietotas norādes.

Dāvanu kartes lūdzam izņemt pieteikumu iesniedzējiem!

Papildus informējam, ka interneta vietne, kur pieteikties dāvanu karšu saņemšanai pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, š.g. 17.aprīlī plkst. 17.00 tiek slēgta.
Ja, kāds nav paspējis pieteikties, Jēkabpils Sociālais dienests turpina pieņemt iesniegumus.
Lūdzam sekot informācijai Jēkabpils Sociālā dienesta mājas lapā par dāvanu karšu izsniegšanu citu pašvaldību izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuras plānots izsniegt nedaudz vēlāk.

Attālināta mācību procesa organizācija Jēkabpils pamatskolā

 • Sākot ar 2020.gada 23.martu līdz turpmākam rīkojumam, skolā mācību process tiek organizēts attālināti ar informācijas tehnoloģiju palīdzību.
 • Skolēnus un viņu vecākus (likumīgos pārstāvjus) par plānotajām mācību darba norisēm un īstenošanas formām skolvadības sistēmā “Mykoob” informēs pedagogi un klašu audzinātāji.
 • Aicinām skolēnus un vecākus regulāri pārbaudīt skolvadības sistēmas Mykoob pastu, lai savlaicīgi saņemtu aktuālāko informāciju!

Skolēniem un skolotājiem

 • Pedagogs Mykoob sistēmā nosūta skolēnam vēstuli, kādi konkrēti uzdevumi jāveic un kā jāiesniedz paveiktais. Nosūtītajai vēstulei  var būt pielikums, kurā sīkāk paskaidroti uzdevumi, pievienotas darba lapas, instrukcijas, prezentācijas, saites u.c.
 • Priekšmetu skolotāji uzdoto nosūtīs atbilstoši skolas izstrādātajam grafikam:

1.-3. klašu skolēniem – audzinātāji sadarbībā ar savas klases priekšmetu skolotājiem (mūzika, sports u.c.)

4.-5.klašu skolēniem – priekšmetu skolotāji:

PIRMDIENA

Latviešu valoda
Literatūra
Ieteikumi drošībai internetā
Ieteikumi dienas režīmam un ieteikumi veselīgam dzīvesveidam (iepazīsties ar nosūtīto vingrojumu kompleksu un sastādi savu dienas režīmu)

OTRDIENA

Matemātika
Sociālās zinības

TREŠDIENA

Dabaszinības
Angļu valoda

CETURTDIENA

Mājturība,
Vizuālā māksla

PIEKTDIENA

Mūzika,
Sports


6.klašu skolēniem – priekšmetu skolotāji

PIRMDIENA

Latviešu valoda
Literatūra
Ieteikumi drošībai internetā
Ieteikumi dienas režīmam un ieteikumi veselīgam dzīvesveidam (iepazīsties ar nosūtīto vingrojumu kompleksu un sastādi savu dienas režīmu)

OTRDIENA

Matemātika
Sociālās zinības

TREŠDIENA

Dabaszinības
Angļu valoda
Krievu val. / vācu val.

CETURTDIENA

Mājturība,
Vizuālā māksla
Vēsture

PIEKTDIENA

Mūzika,
​Sports

 •  Pedagogu konsultācijas elektroniskā formā  notiek no plkst. 9.00 līdz 16.00.
 • Ja skolēns uzdoto darbu neiesūta norādītajā laikā, e-žurnālā parādās ieraksts “nv".
 • Slimības, interneta, datora problēmas u.c. gadījumos skolēns vai vecāks informē priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju.

Pamācība Mykoob vēstuļu sadaļas izmantošanai: darbus saņemot un darbus nosūtot

Vecākiem

 • Pārliecinieties, vai jūsu bērnam ir Mykoob lietotājvārds un parole, vai viņš prot tos lietot. Ja nav paroles vai ja tā ir aizmirsta, lūgt klases audzinātājam piešķirt jaunu.
 • Sekojiet, lai jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. Ja nepieciešams, palīdziet ar padomu tiešsaistes jautājumos. Informējiet skolotāju, ja kaut ko no prasītā nevarat paveikt tehnisku iemeslu dēļ, lai vienotos par turpmāko darbu.
 • Par neskaidrajiem attālinātā mācību procesa jautājumiem, lūdzu, rakstiet klases audzinātājam
 • Par vispārējiem attālinātas mācīšanas un mācīšanās nodrošināšanas jautājumiem sazināties ar skolas vadību:

direktore Silvija Dreimane – tālrunis 29123353
e-pasts: lietvede@jekabpils-pamatskola.lv;

direktora vietnieces -

Inita Ciprusa – tālrunis 26409278, e-pasts: initaciprusa@inbox.lv
Aina Jaunsētniece – tālrunis 20371544, e-pasts: aina.jaunsetniece@jekabpils-pamatskola.lv
Sarmīte Straume, tālrunis 29880714, e-pasts: sarmitestraume@inbox.lv

Ievērosim ārkārtas situācijā noteiktos  ieteikumus un ierobežojumus

Informācija vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) par ēdināšanas pabalstu

26.03.2020. Jēkabpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums attiecībā uz ēdināšanas pabalstu ārkārtējās situācijas laikā, nolemjot piešķirt 2 dāvanu kartes (aprīlim un maijam) 30 euro vērtībā katram Jēkabpils pašvaldībā deklarētam Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes skolēnam, kurš iegūst izglītību:

 • 1. – 9.klasē,
 • 10. – 12.klasē no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes,
 • 10. – 12.klasē no daudzbērnu ģimenes.

Tā kā potenciālo dāvanu karšu saņēmēju skaits pārsniedz 2000, nolemts tās izsniegt 5 vietās – 4 skolās un sociālā dienesta kasē. Ja ģimenē ir bērni no dažādām skolām, dāvanu kartes varēs saņemt vienā no izvēlētajām vietām.

Ņemot vērā minēto, lūdzam pieteikties, aizpildot anketu interneta vietnē: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=up2uaaQMUUC0muD0jYtdyMJJCrMQrOtInDE-GkybyFNUMFZJTzRHRkhFT1haMEtDMENEVUNNUjJaRy4u 

Ja to nevar izdarīt, lūdzam pieteikties, zvanot uz tālruņiem – 65207089, 65230480 vai 65207090.

Pieteikumu apstrāde un citi organizatoriskie darbi aizņems zināmu laiku, tāpēc prognozējam, ka kartes varēs saņemt ne ātrāk, kā aprīļa otrajā pusē.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām tiem, kuri jau bija pieteikušies, zvanot uz skolām. Tā kā paplašināts atbalsta saņēmēju loks un līdz ar to arī noteiktas papildus vietas, kur tās saņemt, lūdzam pieteikties atkārtoti.

Kad būs zināma precīzāka informācija, centīsimies to nosūtīt uz pieteikumā norādītajiem e-pastiem vai sazinoties telefoniski.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku  https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika

Iegūtie personas dati  Jēkabpils Sociālajā dienestā tiks apstrādāti ar mērķi piešķirt  ēdināšanas pabalstu ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā Jēkabpils pilsētas domes 26.03.2020. lēmumu Nr.175

Ar cieņu – Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja L.Laizāne

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka Covid – 19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu un likumu “Par ārkārtējo situāciju  un izņēmuma stāvokli”, Epidemioloģiskās drošības likumu no 2020.gada 13.marta mācības skolā nenotiek.

Par turpmāko mācību procesa norisi informācija sekos.